โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ประสานงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ประสานงานภาคกลางและตะวันออก

 • นางสาวกุณฑ์ชลี เพียรทอง
 • นางสาวอมราภรณ์ ฝางแก้ว
 • ผู้ประสานงานภาคเหนือ

 • นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์
 • นางสาวเกษราภรณ์ เคนบุปผา
 • ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • นางสาวสุปราณี พิมพ์ตรา
 • นางสุพัตรา สุขาวห
 • ผู้ประสานงานภาคใต้

 • นางสุภาภรณ์ ทองเบ็ญจมาศ
 • ติดต่อประสานงาน

 • โทร.093-615-7315 โทร.045-352-535 แฟกซ์. 045-352-514

 • ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  ระบบฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 • นายอรรถกร วงค์อนันต์ โทร. 083-128-7033
 • นายวีระพงค์ ผาปรางค์ โทร. 088-599-4087
 • โทร. 045-352-500 ต่อ 61621

 • E-Mail: info@thaidepression.com
 • depression54@hotmail.com

 • ที่อยู่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท
 • ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 •   เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ลิงค์เว็บไซด์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

 • โรคซึมเศร้าโดยละเอียด(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • โรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลไทยนครินทร์)
 • มาป้องกันโรคซึมเศร้า...อันตรายใกล้ตัวของคนยุคดิจิตอลกัน(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • DO’S & DON’T ควรทำตัวยังไง เมื่อคนใกล้ชิดเป็น “โรคซึมเศร้า”(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • สังเกตได้อย่างไร ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง(ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง)
 • โรคซึมเศร้า ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 • โรคซึมเศร้า(มูลนิธิยุวพัฒน์)
 • โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง(โรงพยาบาลพญาไท)
 • โรคซึมเศร้า()
 •   ติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า @