โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.รวมใจ ต้านภัยซึมเศร้า

วันที่ 10  สิงหาคม  2563 นพ. ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านซึมเศร้า พญ.กนกกาญน์ วิโรจนฺอุไรเรือง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม และฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.รวมใจ ต้านภัยซึมเศร้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี Mood delight Application ในการส่งเสริม เฝ้าระวัง คัดกรอง ภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชน โดยมีตัวแทน อสม. และบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน รูปแบบกิจกรรม มีทั้งการบรรยายความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า และบทบาทการดูแลช่วยเหลือของ อสม. โดย พญ. กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง และการสาธิต การตรวจสุขภาพใจโดยใช้ Mood Delight Application โดยทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

10 สิงหาคม 2020 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี


  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ลิงค์เว็บไซด์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

 • โรคซึมเศร้าโดยละเอียด(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รู้จัก ระวัง และรับมือโรคซึมเศร้า(รู้จัก ระวัง และรับมือโรคซึมเศร้า)
 • โรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลไทยนครินทร์)
 • มาป้องกันโรคซึมเศร้า...อันตรายใกล้ตัวของคนยุคดิจิตอลกัน(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • DO’S & DON’T ควรทำตัวยังไง เมื่อคนใกล้ชิดเป็น “โรคซึมเศร้า”(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • สังเกตได้อย่างไร ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง(ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง)
 • การคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า และพร้อมกลับมาทำงาน(สมาคมสายใยครอบครัว)
 • คู่มือสำหรับผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตกับโรคซึมเศร้า(สมาคมสายใยครอบครัว)
 • โรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 • การคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 • โรคซึมเศร้า ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 • 7 วิธีป้องกันโรคซึมเศร้า(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 • โรคซึมเศร้า(มูลนิธิยุวพัฒน์)
 • โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง(โรงพยาบาลพญาไท)
 • โรคซึมเศร้า()
 • การคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 •   ติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า @