EN | TH
โรคซึมเศร้า www.thaidepression.com

  ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
ปี 2552 ร้อยละของผู้ใช้คลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้ามีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 81.5
ปี 2553 ร้อยละของผู้ใช้คลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้ามีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 82.7
ปี 2554 ร้อยละของผู้ใช้คลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้ามีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 83.5