กล่องข้อความ: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบำบัดรักษา 

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
ในช่วงเช้า บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป
ในช่วงบ่าย ให้บริการคลินิกเฉพาะโรค
ตารางการให้บริการ


วัน
เวลา

 

เช้า  (09.00-12.00)

 

บ่าย  (13.00-16.30)

 

หมายเหตุ

 

จันทร์

จิตเวชทั่วไป
คลีนิครักษ์ใจ
(อดสุราและสารเสพติด)

คลินิกรักษ์จิตอุ่นใจ
(เฉพาะโรคจิตเภท)
คลีนิครักษ์ใจ
(อดสุราและสารเสพติด)

 

- การคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ารักษาในคลีนิกเฉพาะทางช่วงบ่าย ต้อง ผ่านการประเมินจากจิตแพทย์เท่านั้น

- สำหรับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินให้บริการตลอดวัน

 

อังคาร

จิตเวชทั่วไป                คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

พุธ

 

จิตเวชทั่วไป

 

ประชุมวิชาการจิตเวช

 

พฤหัสบดี

 

จิตเวชทั่วไป

 

คลินิกอารมณ์ดี
(เฉพาะโรคซึมเศร้า)

 

ศุกร์

จิตเวชทั่วไป                คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

                การให้บริการระบบใหม่ เน้นดูแลผู้ป่วยตามนัด
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของการมารับบริการ ควรมาให้ตรงตามวัน เวลา ที่นัดตรวจ ถ้าไม่สามารถมาได้ ให้โทรศัพท์แจ้งเลื่อนนัดที่หมายเลข 045 – 312550 – 4 ต่อ 326 และ 087 - 2395577


กล่องข้อความ: ระบบใหม่ในการตรวจรักษาจิตเวช เน้นดูแลผู้ป่วยตามนัด ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง            

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชไม่สามารถตรวจพบได้ทางเลือด หรือปัสสาวะ หรือเอ็กซ์เรย์  แต่อาศัยความเชี่ยวชาญของจิตแพทย์ และทีมผู้รักษาด้านสุขภาพจิต จากการสนทนา ตรวจสภาพจิต และตรวจประเมินด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าการตรวจรักษาโรคทั่ว ๆ ไป และในการรักษาโรคจิตเวชต้องประกอบด้วยการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการบำบัดทางสังคมจิตใจ

 

กล่องข้อความ: สำหรับในช่วงเช้า	จิตแพทย์ 1 ท่าน ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชอย่างมีคุณภาพ                 ได้มากที่สุดเพียง 25 คน เท่านั้น !!! 

            
ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ทางโรงพยาบาลมีข้อแนะนำ ดังนี้
1.   ควรมาตรวจให้ตรงวัน และเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย ซึ่งท่านสามารถทราบจากบัตรนัดที่ท่านจะได้รับทุกครั้งที่มารับบริการ
2.   สำหรับท่านที่จะมาตรวจครั้งแรก ขอให้มารับบริการในช่วงเช้าเท่านั้น
3.   จิตแพทย์และทีมงานจิตเวช มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจิตเวช ดังนั้น หากท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายอื่นๆ ควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย หากท่านไม่แน่ใจสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ จุดคัดกรองว่าควรรับการตรวจดีหรือไม่
               โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์