EN | TH
โรคซึมเศร้า www.thaidepression.com
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 การปรับปรุงและทดสอบคุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงของแบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9 คำถามภาษากลาง ฉบับปรับปรุงใหม่
 การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 คำถาม และแบบประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 คำถาม ในชุมชนภาคเหนือของไทย
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยพระศรีนวดแผนไทย เปรียบเทียบกับการนวดแบบปกติ: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย
 วิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย
 ประสิทธิผลของการบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่ออาการซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
 ประสิทธิผลของการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย
 แผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและ ป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved