::รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ใช้ประชากรประจำปี 2559)::


:แผนที่การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561:

:รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561:

:รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด อำเภอและสถานบริการ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561:

:ภาพแสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศและแยกรายเขตสุขภาพ (AHB) ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561:

Responsive image

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายประ มอญ พิมพ์หล่อ Tel. 088-581-7727
นายนันทวัฒน์ โคตรเจริญ Tel. 087-243-4522
นายอรรถกร วงค์อนันต์ Tel. 083-128-7033
Tel. 045-352-500 ต่อ 61621

ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า

Tel. 045-352-549 Fax. 045-352-515
Mobile. 085-6467346

Email: depression54@hotmail.com
info@thaidepression.com

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000