::รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ใช้ประชากรประจำปี 2560)::


:แผนที่การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562:

:ไฟล์รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแยกรายเดือน (PDF) อายุ 15 ปีขึ้นไป:

:รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562:

:รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด อำเภอและสถานบริการ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562:

:ภาพแสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศและแยกรายเขตสุขภาพ (AHB) ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562:

Responsive image

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ประสานงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ติดต่อที่บุคคลดังต่อไปนี้


ผู้ประสานงานภาคกลางและตะวันออก

นางรุ้งมณี ยิ่งยืน Tel. 083-797-8881
นางสุภาภรณ์ ทองเบ็ญจมาศ Tel. 086-780-9984

ผู้ประสานงานภาคเหนือ

นางสาวเกษราภรณ์ เคนบุปผา Tel. 092-552-5174

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสุพัตรา สุขาวห Tel. 089-422-8655

ผู้ประสานงานภาคใต้

นางสาวพลับพลึง หาสุข Tel. 080-075-2945

Tel. 045-352-535 Fax. 045-352-514

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ติดต่อที่บุคคลดังต่อไปนี้


นายประ มอญ พิมพ์หล่อ Tel. 088-581-7727
นายสมควร ประดา Tel. 063-935-0261
นายอรรถกร วงค์อนันต์ Tel. 083-128-7033
นายวีระพงค์ ผาปรางค์ Tel. 088-599-4087
Tel. 045-352-500 ต่อ 61621

Email: depression54@hotmail.com
info@thaidepression.com

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000