ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
 พึงพอใจมากที่สุด
 พึงพอใจมาก
 พึงพอใจปานกลาง
 พึงพอใจน้อย
 ไม่พึงพอใจเลย