ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
ดูผลโหวตย้อนหลัง

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ดูอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แหล่งติดต่อสื่อสาร
    ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
  1.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม Hosxp 
  2.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ.  
  3.  slide การเพิ่มการเข้าถึงบริการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 เมษายน 2557
  4.  Depression Prevention Program; MDD surveillance for Mental Health ASEAN Training, Dr.Thoranin Kongsuk
  5.  slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข บรรยาย เรื่อง Guideline development through GRADE 
  6.  slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข การเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2557  
  7.  แนวทางในการคำนวณเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
  8.  การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2556 จำแนกตามเขตสุภาพและจังหวัด   
  9.  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของพื้นที่ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556   
  10.  Slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ชี้แจงการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
       การดำเนินงานกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต คอนเมือง   

    ถาม-ตอบ และข้อค้นพบจากพื้นที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
   1. ตอบข้อคิดเห็นของ PM ต่อประเด็นข้อค้นพบของ Regulator ที่ได้จากการนิเทศงาน   

    เอกสารประกอบการรายงาน ปีงบประมาณ 2557 (หน่วยงานในกรม)
   1. แบบฟร์อมทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วย
       โรคซึมเศร้า (SMDD1)   
   2. แบบฟร์อมรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
       สำหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
   3. แบบฟร์อมรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    

    เอกสารประกอบการรายงาน ปีงบประมาณ 2557 (พื้นที่)
   1. แบบฟร์อมแบบฟร์อมแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4)   
    ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557
    ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2557
   1.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย  
       โรคซึมเศร้า ปี 2557
 
     1. Template ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2557 
     2. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ
         ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
     3. การรายงาน 5 ทางเลือกตามความสะดวกของพื้นที่ 
     4. slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข บรรยายเรื่อง การเพิ่มการเข้าถึงบริการ
          โรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2557
 
   

CPG-Psychiatric Disorders develop from Health Care Professionals of DMH

  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved