EN | TH

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ดูอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แหล่งติดต่อสื่อสาร
    ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปีงบประมาณ 2560)
 1. Slide นิเทศการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพ 11-12 ช่วง 6 เดือนแรก โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข
 2. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2559
 

    Slide โลกของซึมเศร้าในอาเซียน : มองอย่างเข้าใจ จุดไหนที่เราอยู่ และจะไปสู่สิ่งใด วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-10.30 น. ห้องประชุมวิชาการย่อย (BB203) ชั้น 2 ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 1. Slide ระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าในอาเซียน บรรยายโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 2. Slide ซึมเศร้าในผู้ชายมองผ่านเลนส์เพศภาวะ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจศูนย์วิจัยและฝึ กอบรมเพศภาวะและสุขภาพสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. Slide พันธุกรรมกับโรคซึมเศร้า บรรยายโดย นพ.วีรยุทธ ประพันธ์พจน์, พบ.วว.(กุมารเวชศาสตร์) (American Board of Medical Genetics (Cytogenetics) ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ บริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์จำกัด 
 4. เอกสารแจก Thai Symposium โลกของซึมเศร้าในอาเซียน : มองอย่างเข้าใจ จุดไหนที่เราอยู่ และจะไปสู่สิ่งใด 

    แนวทางการสนับสนุนการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพื้นที่
 1. วิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการของพื้นที่
     โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม Hosxp v1.2 
     โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 21 แฟ้ม v1.2 
     โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 43  แฟ้ม v1.4 
  2.  แนวทางในการคำนวณเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
  3.  ข้อแนะนำสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
  4.   ระเบียบปฏิบัติสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษา  
  5.   แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับพยาบาลจิตเวช

    แนวทางการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางสุขภาพจิต
  1. Slide เรื่อง CORE CONCEPT OF CLINICAL RESEARCH โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  2. Slide เรื่อง Medical Research Design โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  3. Slide เรื่อง แนวทางการตั้งคำถามวิจัยและการเลือกรูปแบบการวิจัย โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  4. Slide เรื่อง Research Methodology โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  5. Slide เรื่อง Sample size calculation โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  6. Slide เรื่อง Biostatistic and data analysis โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  7. Slide เรื่อง Research and development in mental health โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  8. Slide เรื่อง Case study research โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
  9. Good Research Question and Good research design  
  10. CPG development through GRADE Thoranin Kongsuk MD, M.Sc., M.Econ  
  11.  แนวทางการขอทำวิจัยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  
    ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปีงบประมาณ 59)
  1.  ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย  
  2.  The Excellence Center for Depressive Disorder  
  3.  การสัมมนาผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดและโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต
โรคซึมเศร้าของประเทศ
 
  4. สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2558ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี   

    แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
    1. Template ตัวชี้วัด  
         1.1.Template ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2559 (ตัวชี้วัดพื้นที่)
         1.2.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย   โรคซึมเศร้า ปี 2559 ในเขตรับผิดชอบอื่น  
               (ตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต)
         1.3.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย   โรคซึมเศร้า ปี 2559 ในเขต กรุงเทพมหานคร  
               (ตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต)
    2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
         2.1 แบบฟอร์มทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD1)   
         2.2. แบบฟอร์มรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
               สำหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
         2.3. แบบฟอร์มรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    
         2.4. แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4) 
     3. ตอบข้อคิดเห็นของ PM ต่อประเด็นข้อค้นพบของ Regulator ที่ได้จากการนิเทศงาน   
  
CPG-Psychiatric Disorders develop from Health Care Professionals of DMH
 
 
   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน
งานเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ในเขตสุขภาพที่ 11,12
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง
การจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
และทุติยภุมิ ฉบับปรับปรุง
วันที่ 4-5 ก.ค.59

ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
ดูผลโหวตย้อนหลัง
  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved