EN | TH
0

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ดูอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แหล่งติดต่อสื่อสาร
    "วันอนามัยโลก 2560 : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (World Health Day 2017, Depression : Let's talk)

ความรู้เกี่ยวกับซึมเศร้า

8 เรื่องราวของ... “ซึมเศร้า..เราคุยกันได้”

World Health Organization (WHO)

    ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปีงบประมาณ 2561)
 1. ระบบดูแลเฝ้าระวัง รายละเอียด Thai Panel Discussion :ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า จากตํานาน... คงอยู่สู่ความรุ่งเรือง


   ผลงานการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่ภาคภูมิใจ
 • ผู้สร้างตำนานการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 • หนังสือทศวรรษระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าไทย

 • VDO 12 ปี แห่งคุณค่า วันเวลาที่จดจำ
  เคารพและผูกพัน สานฝันด้วยศรัทธา

 •     แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
      1. Template ตัวชี้วัด 2562  
           1.1 Template คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  (ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการได้ตามเกณฑ์)
           1.2 Template คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  (ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (full remission))
      2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
           2.1 แบบฟอร์มทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD1)   
           2.2. แบบฟอร์มรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
                 สำหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
           2.3. แบบฟอร์มรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    
           2.4. แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4) 
       3. ตอบข้อคิดเห็นของ PM ต่อประเด็นข้อค้นพบของ Regulator ที่ได้จากการนิเทศงาน   

      แนวทางการสนับสนุนการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพื้นที่
   1. วิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการของพื้นที่
       โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม Hosxp v1.4 
       โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 21 แฟ้ม v1.2 
       โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 43  แฟ้ม v1.4 
    2.  แนวทางในการคำนวณเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
    3.  ข้อแนะนำสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
    4.   ระเบียบปฏิบัติสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษา  
    5.   แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับพยาบาลจิตเวช

      แนวทางการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางสุขภาพจิต
    1.  แนวทางการขอทำวิจัยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  
      ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปีงบประมาณ 59)
    1.  The Excellence Center for Depressive Disorder  
    2.  การสัมมนาผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดและโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต
  โรคซึมเศร้าของประเทศ
   

    
  CPG-Psychiatric Disorders develop from Health Care Professionals of DMH
   
   
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
  ผู้อำนายการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

  นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
  ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง

   


     การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ
  ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัย
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัด
  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยพระศรี
  นวดแผนไทย
  วันที่ 7 ธันวาคม 2559

   

  ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
  ดูผลโหวตย้อนหลัง
    
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved