สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ดูอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แหล่งติดต่อสื่อสาร
    ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
  1.  การสัมมนาผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดและโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต
โรคซึมเศร้าของประเทศ
 
  2.  ข้อแนะนำสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
  3.  ระเบียบปฏิบัติสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษา  
  4.  Slide DEPRESSION : Panel Discussion มุ่งมั่น สรรสร้างความเข้มแข็ง เพื่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ 1 โรงแรมดิ เอมเพรส จังหวัดเชียงใหม  
  5.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม Hosxp 
  6.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ.  
  7.  slide การเพิ่มการเข้าถึงบริการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 เมษายน 2557
  8.  Depression Prevention Program; MDD surveillance for Mental Health ASEAN Training, Dr.Thoranin Kongsuk
  9.  slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข บรรยาย เรื่อง Guideline development through GRADE 
  10.  slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข การเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2557  
  11.  แนวทางในการคำนวณเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  

    ถาม-ตอบ และข้อค้นพบจากพื้นที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
   1. ตอบข้อคิดเห็นของ PM ต่อประเด็นข้อค้นพบของ Regulator ที่ได้จากการนิเทศงาน   

    เอกสารประกอบการรายงาน ปีงบประมาณ 2557 (หน่วยงานในกรม)
   1. แบบฟอร์มทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วย
       โรคซึมเศร้า (SMDD1)   
   2. แบบฟอร์มรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
       สำหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
   3. แบบฟอร์มรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    

    เอกสารประกอบการรายงาน ปีงบประมาณ 2557 (พื้นที่)
   1. แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4)    
    ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557
    ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2557
   1.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย  
       โรคซึมเศร้า ปี 2557
 
     1. Template ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2557 
     2. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ
         ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
     3. การรายงาน 5 ทางเลือกตามความสะดวกของพื้นที่ 
     4. slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข บรรยายเรื่อง การเพิ่มการเข้าถึงบริการ
          โรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2557
 
   

CPG-Psychiatric Disorders develop from Health Care Professionals of DMH
 
   การติดตามช่วยเหลือพื้นที่มีการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ถึงเป้าหมาย

นพ.ธรณินทร์ กองสุข และทีมงาน ร่วมกับรพ.จิตเวชพี่เลี้ยง แก้ไขปัญหากับพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา
ตอนนี้ตัวชี้วัดผ่านแล้ว 32.90% ขอแสดงความยินดี กับพื้นที่
 
   การพัฒนา Clinical Practice Guideline for The Excellent of Mental Health
นพ.ธรณินทร์ กองสุข และทีมงาน พัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ ได้มาซึ่ง CPG ที่อยู่บนหลักฐาน ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
ดูผลโหวตย้อนหลัง
  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved