EN | TH

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ดูอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แหล่งติดต่อสื่อสาร
    ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
  1.  ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย  
  2.  แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ  
  3.  The Excellence Center for Depressive Disorder  
  4.  ท่านที่มีความประสงค์ทำวิจัยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  
  5.  Good Research Question and Good research design  
  6.  CPG development through GRADE Thoranin Kongsuk MD, M.Sc., M.Econ  
  7.  การสัมมนาผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดและโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต
โรคซึมเศร้าของประเทศ
 
  8.  ข้อแนะนำสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
  9.  ระเบียบปฏิบัติสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษา  
  11.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม Hosxp v1.1 
  12.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 21 แฟ้ม v1.1 
  13.  โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 43  แฟ้ม v1.3 
  14.  แนวทางในการคำนวณเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
15. สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2558ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี   

    ถาม-ตอบ และข้อค้นพบจากพื้นที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
   1. ตอบข้อคิดเห็นของ PM ต่อประเด็นข้อค้นพบของ Regulator ที่ได้จากการนิเทศงาน   

    เอกสารประกอบการรายงาน ปีงบประมาณ 2558 (หน่วยงานในกรม)
   1. แบบฟอร์มทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วย
       โรคซึมเศร้า (SMDD1)   
   2. แบบฟอร์มรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
       สำหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
   3. แบบฟอร์มรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    

    เอกสารประกอบการรายงาน ปีงบประมาณ 2558 (พื้นที่)
   1. แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4)    
    ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558
    ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2558
   1.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย  
       โรคซึมเศร้า ปี 2558 ในเขตรับผิดชอบอื่น
 
   2.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย  
       โรคซึมเศร้า ปี 2558 ในเขต กรุงเทพมหานคร
 
     1. Template ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2558 
     2. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ
         ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
     3. การรายงาน 5 ทางเลือกตามความสะดวกของพื้นที่ 
     4. slide นพ.ธรณินทร์ กองสุข บรรยายเรื่อง การเพิ่มการเข้าถึงบริการ
          โรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2557
 
   

CPG-Psychiatric Disorders develop from Health Care Professionals of DMH
 
 
   การติดตามช่วยเหลือพื้นที่มีการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ถึงเป้าหมาย

นพ.ธรณินทร์ กองสุข และทีมงาน ร่วมกับรพ.จิตเวชพี่เลี้ยง แก้ไขปัญหากับพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา
ตอนนี้ตัวชี้วัดผ่านแล้ว 32.90% ขอแสดงความยินดี กับพื้นที่
 
   การพัฒนา Clinical Practice Guideline for The Excellent of Mental Health
นพ.ธรณินทร์ กองสุข และทีมงาน พัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ ได้มาซึ่ง CPG ที่อยู่บนหลักฐาน ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
ดูผลโหวตย้อนหลัง
  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved